KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Tarnowskie Centrum Kultury

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Tarnowskie Centrum Kultury (TCK), z siedzibą: 33-100 Tarnów, Rynek 5, tel. 14 888 888, e-mail: tck@tck.pl, reprezentowane przez dyrektora TCK.
 2. W sprawach związanych z zakresem ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail iod@tck.pl lub pisemnie pod adresem Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
  - udostępniania wizerunku, imienia, nazwiska i wieku osób biorących udział w wydarzeniach, imprezach, konkursach, przeglądach, których organizatorem jest TCK w siedzibie TCK, Kinie Marzenie, Amfiteatrze Letnim oraz w przestrzeni miejskiej - na stronie internetowej www.tck.pl, na portalach społecznościowych (np. Facebook),
  - prowadzenia ewidencji osób korzystających z zajęć organizowanych przez TCK,
  - kontaktu w sprawach związanych z działalnością TCK,
  - prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą imprez,
  - realizacji usługi newsletterowej,
  - prowadzenia sprawozdawczości dla instytucji nadzorujących działalność TCK,
  - realizacji zawartych umów lub czynności poprzedzających zawarcie umowy,
  oraz spełnienia obowiązków Administratora wynikających w szczególności z treści ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, 730) oraz statutu Tarnowskiego Centrum Kultury, jak również innych przepisów powszechnie obowiązujących, aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek realizujących zadania w zakresie działalności kulturalnej. Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są również podpisane umowy cywilno-prawne, a także zgody wyrażone w formie pisemnej.
 1. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub  jest niezbędne dla zawarcia umowy.

 

TCK
TCK
Rynek 5, 33-100 Tarnów

tel.+48 14 688 88 88
e-mail: tck@tck.pl
NIP: 8730019281, REGON: 000844896

Pn.-Pt. godz. 8.00-18.00
Sob. godz. 10.00-17.00

Kino Marzenie
Kino Marzenie
ul. Staszica 4, 33-100 Tarnów

tel. +48 14 688 88 85
e-mail: kino@tck.pl
Amfiteatr letni
Amfiteatr letni
ul. Kopernika 2, 33-100 Tarnów

tel.+48 14 688 88 88
e-mail: tck@tck.pl
Pasaż Odkryć
Pasaż Odkryć
ul. Rynek 4, 33-100 Tarnów

tel.+48 14 688 88 86
e-mail: biuro@pasazodkryc.pl
Dom Kultury Westerplatte
Dom Kultury Westerplatte
ul. Westerplatte 8a, 33-100 Tarnów

+48 14 696 51 00
e-mail: westerplatte@tck.pl
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.